Saturday, 22 December 2018

XỨ CỜ LÁ PHONG QUÊ TÔI CUỐI ĐỜI - Hoàng Xuân Thảo

Image result for canada
Tập I từ chương 1 tới chương 6 của tập XỨ CỜ LÁ PHONG QUÊ TÔI CUỐI ĐỜI do ông Lâm Văn Bé, trước là quản thủ thư viện Montreal trình bày lại cho gọn, đẹp mắt và liên tục.

Xin bấm theo LINK sau:

https://www.dropbox.com/s/iv4bkdbwatiltm6/X%E1%BB%A8%20C%E1%BB%9C%20L%C3%81%20PHONG%20QU%C3%8A%20T%C3%94I%20CU%E1%BB%90I%20%C4%90%E1%BB%9CI.%20HXT-TU.docx?dl=0