Saturday, 18 January 2014

Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Phó Đề Đốc HỒ VĂN KỲ THOẠI: 40 năm hải chiến Hoàng Sa..


Phần phỏng vấn đặc biệt của Cô Nam Anh, đài phát thanh VNR HD Radio/VNDC Radio (Falls Church, VA), với Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải...