Tuesday, 18 November 2014

Hồ Chí Minh

Tài so thua Tào Tháo
Dâm không kém Đổng Trác
Mặt cáo mà tâm ác
Sợ nhất Mao Trạch Đông

Nách trái kẹp Võ Giáp
Nách phải quắp Phạm Đồng
Đẩy Giáp trò ám sát
Thúc Đồng nhượng đảo Đông

Suốt một đời học lóm
Thay đổi trăm họ tên
Tầu, Việt gốc lấp liếm
Hành vi như gã trộm

Bọc râu xem xử bắn
Con đưa thư ký nuôi
Tuổi già đâm tốt mã
Tư cách thua Giẻ Cùi

Đinh Thế Dũng