Friday, 31 March 2017

XIN CHỮ KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ VỀ THẢM HỌA FORMOSA

Image result for thảm họa formosa
Hiện đã có 82 nghìn chữ ký còn cần thêm 18 nghìn nữa cho đủ 1 trăm nghìn - 100 nghìn chưa đáp ứng bản Kiến Nghị - chỉ là cái mốc đạt được bước đầu - chúng ta cần nhiều chữ ký nữa - Xin vận động rộng rãi khắp nơi ... xin phù hộ cứu môi trường sạch cho Nước Việt Nam

Kính chuyển tiếp và xin tiếp tay phồ biến.

Xin vào dòng Link bên dưới.