Thursday, 27 April 2017

30/4, Trưng Cầu Dân Ý Trên Mạng

Mọi người nói tôi chống Cộng quá khích.
Nay ngày 30 tháng tư 2017, tôi có một câu hỏi ngắn, xin nhờ mọi cơ sở truyền thông, các web sites, blogs cá nhân, Face Book, Twitters, Snap, Intagram…vv… chuyển dùm, sao cho câu hỏi này đến được tất cả những người Việt Nam, càng nhiều càng tốt. Câu hỏi của tôi là :
Giả thử có một hiệp định Genève thứ  hai năm 2017, bạn có DI CƯ hay không ??
Di cư hiểu theo nghĩa 1954 : Bỏ Miền Bắc Cộng Sản Chủ Nghĩa , chọn chế độ Dân Chủ Miền Nam.
Câu trả lời sẽ giúp chúng ta khỏi phải đọc các bài nghị luận tràng giang đại hải. Mong tất cả mọi người giúp tôi thực hiện cuộc Trưng Cầu Dân ý này.  Cách trả lời tùy theo phương tiện của truyền thông, thí dụ như ai dùng Face Book, xin clic vào like. Rất cám
Trần Mộng Lâm