Thursday, 27 April 2017

Video sau cùng NHÀ ÔNG VƯƠNG VĂN THẢ ĐANG BI CS TẤN CÔNG, ÔNG ĐÃ CHẾT ??? !

KHẨN CẤP

Gia đình ông Vương Văn Thả đang bị bao vây và ông thề sẽ đốt nhà tự thiêu toàn gia đình nếu cộng sản tấn công nhà ông.

Chúng tôi đã liên lạc với tòa đại sứ HK xin giúp đỡ.
​ Chưa biết như thế nào.​

Nếu quý vị có cách nào khác, xin giúp cứu gia đình ông Thả.

Trân trọng

Bác sĩ Đỗ Văn Hội
VIDEO CUOI CÙNG CỦA GIA ĐÌNH ÔNG VƯƠNG VAN THẢ, PHẬT TỬ PGHH ĐANG BI CÔN DỒ CS BAO VÂY 

PHẬT TỬ  PGHH Ở ĐÂU SAO KHÔNG ĐẾN TIẾP CỨU ĐỒN ĐẠO VUONG VAN THA?

Kính mong quý đồng huơng Phật tử và đồng hương các tôn giáo khác nhất tâm cầu nguyn cho  cả gia đình Ông Vương văn Thả được bình yên...

Nam Mô A Di Đà Phật !