Sunday, 9 April 2017

Hội Thảo về hiện trạng VN trong thế giới biến chuyển ngày nay.

Thưa quý đồng môn,

Trân trọng thông báo đến quý anh là Hội Ái Hữu CHS Bưởi-CVA Nam California sẽ tổ chức một buổi hội thảo về hiện trạng VN trong thế giới biến chuyển ngày nay.  Xin xem flyer ở dưới để biết thêm chi tiết về buổi hội thảo này.

Trân trọng thân mời quý anh tham dự và phổ biến rộng rãi đến các đoàn thể, diễn đàn và thân hữu để nhiều người được thông báo.

Đa tạ,
Nguyễn Đich Hà, Hội Trưởng
Hội Ái Hữu CHS Bưởi-CVA Nam California