Tuesday, 4 April 2017

Thắp nến: 1 ngày mới thơ Nguyễn Ngọc Duy, Nhạc: Thuỵ Đan, tiếng hát O.T., slide show: Duy-Hân