Friday, 13 April 2018

Họp Quốc tế Cầm lộn cờ . Ngủ gục

camlonco

Nguyễn Xuân Phúc CỜ LỜ MỜ VỜ Họp Quốc tế cầm lộn cờ . Ngủ gục .
Nhục ơi là nhục quốc thể CHXHCNVN vừa nhục cho người Việt !