Saturday, 4 August 2018

CD LỬA TÙ & VÙNG ĐẤT CHẾT : TIẾNG HÁT THU SƯƠNG QUA DÒNG NHẠC ĐÌNH ĐẠI

Kính chuyển Video Clip : DÒNG NHẠC TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC QUA 2 TIẾNG HÁT THIÊN PHÚ CỦA CA NHẠC SĨ THU SƯƠNG & ĐÌNH ĐẠI ĐƯỢC PHÁT HÀNh QUA 2 CD " LỬA TÙ " và " VÙNG ĐẤT CHẾT " & DVD " MÁU LỬA CHARLIE "

       L/L mua CD & DVD :

       Tel:            (714) 487 3459
       Email:       VungDatChett@gmail.com  


      
PHẠM GIA ĐẠI: TIẾNG HÁT THU SƯƠNG QUA DÒNG NHẠC ĐÌNH ĐẠI- TIẾP NỐI & CHUYỂN LỬA VỀ QUÊ HƯƠNG

BÍCH TRÂM LÊ: DÒNG NHẠC TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC: TIẾNG HÁT THU SƯƠNG QUA DÒNG NHẠC ĐÌNH ĐẠI ĐI CÙNG VẬN NƯỚC