Sunday, 17 February 2019

XỨ CỜ LÁ PHONG QUÊ TÔI CUỐI ĐỜI Chương 34 - Hoàng Xuân Thảo

Image result for prime minister of canada McDonaldImage result for prime minister of canada Pearson

         Thủ tướng MacDonald                                 Thủ tướng Pearson

Trân trọng mời qúy vị đọc tiếp chương 34 về thân thế và sự nghiệp của hai vĩ nhân Canada; Thủ tướng MacDonald và Thủ tướng Pearson.

Xin bấm theo LINK sau
https://www.dropbox.com/s/ttkv62b9d20v2iy/CH%C6%AF%C6%A0NG%2034%20-%20X%E1%BB%A8%20C%E1%BB%9C%20L%C3%81%20PHONG%20QU%C3%8A%20T%E1%BB%98%20CU%E1%BB%90I%20%C4%90%E1%BB%9CI.docx?dl=0