Friday, 19 April 2019

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ... Kính dâng cho vong linh những người đã khuất trong lao tù cộng sản sau tháng Tư năm 1975, không được một lần nhìn lại Mẹ. 

Nhớ Mẹ - Sáng tác: TT Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huề, trình bày: Tứ ca CLB Tình Nghệ Sĩ (video by anh Đắc Đinh):
Thân kính,
Cao Minh Hưng