Friday, 19 April 2019

Xin mời đọc và thỉnh họa bài Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam

2019-04-18_114618.png

*Bài họa 1:

Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam

Noi gương Hoàng Diệu chết theo thành
Mỗi tháng Tư về lại khóc anh 
Quyết chẳng bôn đào cho xủ tiết
Thề không tẩu thoát để ô danh
Hùng tâm đặt nặng điều vinh nhục
Dũng khí xem thường lẽ tử sanh
Tướng Nguyễn Khoa Nam đời nhắc mãi
Hồn thiêng hiển thánh quốc gia dành

Đinh Tường
18/4/2019


*Bài họa 2:

Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam

Tuẫn tiết vì không giữ được thành
Linh hồn dũng tướng kết tinh anh
Vào đền liệt thánh ngời công trạng
Phủ lá quân kỳ rạng tánh danh
Nghĩa lính tình dân chào vĩnh biệt
Ơn nhà nợ nước hẹn lai sanh
Theo gương sĩ khí người đi trước
Vị quốc vong thân định phận dành

Đinh Tường
18/4/2019


*Bài hoạ 3:

Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam 

Vận nước điêu linh chí bất thành
Tang bồng cô đọng nét tinh anh
Hương linh phơi phới... về tiên cảnh
Hùng khí thênh thang...  sáng quí danh
Thư thái ung dung khi cận tử*
Thanh liêm khoan ái lúc bình sanh
Đạn đồng... Sông Núi ngùi ly biệt...!!
Kính cẩn hậu sinh vạn thuở dành...!!

Nguyễn Minh Thanh
19/4/2019
* Tướng quân NKN gõ ba tiếng chuông trước khi tuẫn tiết!


*Bài họa 4:

Dũng Tướng Nguyễn Khoa Nam

Cố thủ Miền Tây kế chẳng thành
Vì tuân mệnh lệnh tướng đàn anh 
Hai đàng thỏa ước ngưng giao chiến
Một góc biên thùy khó chính danh
Vị quốc hồn thiêng luôn bất diệt
Vong thân tiết tháo mãi tồn sanh
Quân kỳ rũ bóng thương người nghĩa
Lịch sử chí công hậu thế dành

Đinh Tường
19/4/2019