Friday, 23 October 2015

Thư Đông Kinh 15-10-2015





Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

HỌC GIẢ ĐỖ THÔNG MINH VÀ HÀNH TRÌNH 45 NĂM HOẠT ĐỘNG Producer : CAO LY SÂM Host : NGÂN ANH HỆ THỐNG VIETV NETWORK PRODUCTION



 
Tho Nguyentan
(209) 430 - 9178