Friday, 18 December 2015

Bỏ đảng đi thôi! - Thiên Kim


                                                                                                                   
                                                                                                          Thiên Kim (Danlambao)
               Bỏ đảng đi thôi, còn đợi gì ?
               Bẩy mươi năm đã rõ từng ly
               Đảng Cộng làm khổ dân tộc Việt
               Tạo cảnh điêu tàn và hiểm nguy


                Hồ xin đi học trường bảo hộ
                Tây không cho, bám chặt Tầu, Nga
                Kết thân Cộng sản rất đậm đà
                Nhuộm thế giới tự do trong lửa đỏ

                Để quê hương máu tuôn, lệ nhỏ
                Thân chất chồng người chết đau thương
                Đủ cách giết người, đấu tố, bất lương
                Hại cả người dâng tiền giúp chúng

               Xua thanh niên vào nam tay súng
               Phá xóm làng, khủng bố đồng bào
               Đặt đạn mìn, pháo kích tan hao
               Hại miền Nam tự do, sung túc

               Chúng tự thú đánh cho Nga, "Tẫu"
               Giết người cùng máu mủ đồng bào
               Nhẫn tâm đem biển đảo dâng trao
               Công hàm ký Hoàng -Trường của Hán!

               Ôi! Đau thương quê hương ly loạn
               Hồ bạo tàn, gian trá rập toa 
               Đậy che bằng màn sắt điêu ngoa
               Nhưng ngày nay đâu còn bịp được!

               Nói thật nhé, đảng viên biết hết
               Tội đảng rành ra đó ai ngu
               Nhưng miệng câm để hốt tiền vô
               Đầy túi tham, miệng hô đảng "tốt"

              Gian, tham lắm, bất trung, "cán" cốt
              Ôm đảng hoài, dân khổ mặc bay
              Hồi tâm đi! Lúc chết có ngày
              Tiền đầy túi, ra đi xác nhộng!

              Sám hối đi! Bỏ cờ, bỏ cộng
              Đừng tin rằng "Còn đảng còn mình"
              Dân điêu linh, đói khổ: Bất bình!
              Nổi lửa chiến đốt tàn đảng Cộng

              Bỏ đảng để quay về Dân tộc
              Để quê hương thịnh vượng an hòa
              Đời Tự do - Dân chủ thăng hoa
              Bỏ đảng đi thôi! Đảng quá "TỒI"!

               12/12/2015