Friday, 2 September 2016

Cách mạng vô sản chỉ là lớp sơn trên cái dụng cụ để giết người

Bạo lực là cách người cộng sản muốn dùng để chiếm chính quyền.

Dụng cụ giết người là hệ thống tổ chức công an, đảng và hồng quân do Lenin và Trotsky thiết kế,  được Stalin và Mao kiện toàn và thích ứng, lấy bạo lực làm nền tảng. 

Cách mạng vô sản chỉ là lớp sơn, dùng để chinh phục giới công, nông

Bánh vẽ thiên đường XHCN xây trên mô hình ảo tưởng Marxist.

Nga không còn tin Marxist, nhưng Putin vẫn còn dụng cụ cai trị

Đặng Tiểu Bình tô lại lớp sơn vô sản với viền "tư bản đỏ"  và đưa bánh vẽ thiên đường thành kinh tế thị trường định hướng XHCN, cho phép cán và đại gia Tầu Cộng làm giầu.

Tập Cận Bình vẽ lại mầu sơn "Hán tộc đế quốc" để dùng quyền uy khắc chế đám tư bản đỏ kiểu Giang Trạch Dân.

Việt Cộng chỉ chạy theo đuôi như một chư hầu.

Lúc đó Mao theo cộng thì đám Hồ Quang và đám CSVN chạy theo. Vì cả hai đảng đều do Nga thành lập nhằm tạo bè đảng chống Âu-Mỹ

Bàn tán về giáo dục Marxist tại VN vừa ngô nghê vừa không thực dụng.

Ngày xưa học Khổng thế nào, thì như ngày nay học Marx vậỵ

Hồ Quang bảo giết thì CSVN giết, mà hai ông đàn anh không thể sai lầm của Hồ Quang là Stalin và Mao.

Bây giờ thì còn mỗi Tàu Cộng,  Tập bảo làm gì thì Trọng lú cũng phải theo. Chỉ có vậy!

Ác, hèn, nô lệ là bản chất của chế độ, dù có đổi lớp sơn thì cũng rứa thôi.

Đinh Thế Dũng