Tuesday, 18 April 2017

Sleeping With the Enemy By James Webb

Xin mi quí v đc mt bài viết ca mt cu Sĩ Quan Hoa K đã tng chiếđu trên chiến trường Vit Nam, cu B Trưởng Hi Quân Hoa K và hin là Thượng Ngh Sĩ Liên Bang ca Hoa K. Quan đim v cuc chiến Vit Nam . Thú tht, cho đến bây gi mi thy mt người M trí thc có đđ hiu biết v cuc chiến Vit Nam đãviết mt bài chân tht, rđáng kính trng và rđáng đưa vào lch s ca Hoa K đ cho con cháu Hoa K được hiu rõ hơn cuc chiến Vit Nam mà trướđây nhng k viết lch s Hoa K đãthiếu d kin sng đ viết.

Biết gii thích như thế nào vi nhng đa con ca tôi rng khi tôi mười my, đôi mươi, nhng tiếng nóào nht ca nhng người cùng tui, cùng thi vi tôi li nhm mđích phá nát nhng nn tng ca xã hi Hoa Kđ xây dng li mt xã hi da theo quan điđy t mãn ca h. Gi đây nhìn li, ngay c chúng ta, nhng ngườđã tri qua giai đon này, cũng không hiuđược ti sao li có nhng k vi trình đ hc vn cao, đa ssinh ra t gia đình thượng lưu, li có th gieo rc nhng tưtưởng phá hoi làm nhiđc bu không khí ca thp niên 1960 và nhng năđu ca thp niên 1970. Ngay c Quc Hi cũng b nhim nhng con vi khun ny.
Sau khi T
ng Thng Nixon t chc vào tháng Tám 1974, cuc bu c mùa Thu năy mang li 76 tân Dân Biu thuđng Dân Chvà 8 Thượng Ngh SĩĐđa s nhng dân c châướt, chân ráo nàyđã tranh c da trên cương lãnh ca Mc Govern. Nhiu người trong s h được xem như nhng ng viên yếu kém trước khi Nixon tchc, vài người không xng đáng thy rõchng hn như Tom Downey, 26 tui, thuc New York, người chưa tng có mt nghngng gì và vn cò nhà vi m.
Cái gi là Quc Hi hu Watergate này diu hành vào thành phvi mt s mnh vô cùng quan trng mà sau này tr thành đim tp hp cho cánh T ca Hoa KChm dt s giúđ ca nước Mdưới bt k hình thc nào cho chính quyđang b vây khn Nam Vit Nam. Không nên lm l ch nà đây không phi là s kêu gào thanh niên M đng đi vào cõi chết ca nhng năm trướđây. Nhng người lính M cui cùng đã ri khi Vit Nam hai năm trước ri, và đã tròn bn năm không có mt người M nào b t trn.
Bi nhng lý do mà không mt vin dn lch s nào có th bào chađược, ngay c sau khi quâđi M trit thoái, cánh T vn tiếp tc nhng c gng đ đánh gc nn Dân Ch còn phôi thai ca Nam Vit Nam. Ph tá sau này ca Nhà Trng Harold Ickes và nhiu người khác trong Chiến Dch Kim Soát Tài Chánh có mt lúđược giúđ bi mt người tui tr nhiu tham vng:Bill Clinton  làm viđ ct toàn b nhng khon tài trca Quc Hi nhm giúp min Nam Vit Nam t bo v.Liên Hip Hoà Bình Đông Dương, điu hành bi David Dellinger và được qung bá bi Jane Fonda và Tom Hayden, phi hp cht ch vi Hà Ni sut năm 1973 và1974, đi khp các khuôn viên đi hc M, tp hp sinh viênđ chng lđiđược cho là nhng con ác qu trong chánh quyn Nam Vit Nam. Nhng đng minh ca h trong Quc Hi liên tc thêm vào nhng tu chính áđ chm dt svin tr ca Hoa K cho nhng người Vit Nam chng Cng Sn, ngăn cm c đến vic s dng không lđ giúp nhng chiến binh Nam Vit Nam đang b tn công bi cácđơn v b đi chánh quy Bc Viđược khi Sô Viết vàTrung Cng ym tr.
Rđếđu năm 1975 Quc Hi Watergate giáng mđơn chí txung các nướĐông Dương không Cng Sn. Tân Quc Hi lnh như băng t chi li yêu cu gia tăng quân vin cho min Nam Vit Nam và Cam Bt ca Tng Thng Gerald Ford. Ngân khon dành riêng này s cung cp cho quâđi Cam Bt và Nam Vit Nam đn dược, ph tùng thay thế, vàvũ khí chiến thut cn thiếđ tiếp tc cuc chiến t v. Bt chp s kin là HiĐnh Paris 1973 đc biđòi hi phi cung cvin tr đ thay thế trang thiết b quân s vô gii hn cho Nam Vit Nam, đến tháng Ba phe Dân Ch trong Quc Hi biu quyết vi t s áđo, 189-49, chng li bt k vin trquân s b sung cho Nam Vit Nam và Cam Bt.
Trong các cuc tranh lun, luđiu ca phe T phn chiến gm toàn nhng li lêán cáđng minh đang b chiến tranh tàn pháca Hoa K. Và đnhng ha hn v mt tương lai tđp cho các quc gia này dưới s cai tr ca chế đ Cng Sn. Ri dân biu Christopher Dodd, tiêu biu cho s ngây thơ hết thuc cha ca cáđng vin, lên ging đđiu b gi chế đLon Nol là đng minh là làm nhc ch nghĩa Tng vt ln nht mà đt nước chúng ta có th trao cho nhân dân Cam Bt là hòa bình, không phi súng. Và cách tt nhtđ đđược mđích này là chm dt vin tr quân sngay lp tc.
Sau khi tr thành chuyên gia đi ngoi trong vòng ch có hai tháng k t lúc thôi bú m, Tom Downey chế diu nhng cnh cáo v tiác dit chng sp sa xy ra  Cam Bt, cái táđã giết hơn mt phn ba dân s ca quc gia này, như sau: Chính ph cnh cáo rng nếu chúng ta ri b các quc gia y thì s có tm máu. Nhưng nhng cnh cáo cho vic tm máu trong tương lai không thbin minh cho vic kéo dài vic tm máu hin nay.
Tr
ên chiến trường Vit Nam vic chm dt vin tr quân trang, quân c là mt tin làm kinh ngc và bt ngCác cp ch huy quâđi ca min Nam Vit Nam đã đượđm bo v vic vin tr trang thiết b khi người M rút quâ tương t nhưnhng vin tr Hoa K vn dành cho Nam Hàn và TâĐvà đm bo rng Hoa K s tái oanh tc Bc Vit, nếu Bc Vit tn công min Nam, vi phm hiđnh Paris 1973. Bây gi thì h đang m mt trng trng nhìn vào mt tương lai bđnh khng khiếp, trong lúc khi Sô Viết vàTrung Cng vn tiếp tc ym tr cho Cng Sn Bc Vit.
Trong lúc quân đi Nam Vit Nam, va choáng váng va mt tinh thn, tìm cách điu chnh li lc lượng đ đi phó vi nhng sthiếu thn trang thiết b cn thiết, quâđi chính quy min Bđược tái trang b đđ lp tc pháđng cuc tng tn công. Bt gi được nhiđơn v b cô lp, quân Bc Vit tràn xung vùng đng bng trong vòng có 55 ngày.
Nh
ng năm v sau, tôđã phng vn nhng người lính min Nam Vit Nam còn sng sót trong nhng cuc giao tranh, nhiu ngườiđã b tri qua hơn chc năm trong các tri tù tp trung ca Cng Sn sau khi cuc chiến chm dt. Nhng đip khúc này không bao gichm dt: Tôi không còđn dược.
 Tôi ch còn 3 qu đn pháo cho mi khu mt ngày.
 Tôi không còn gì đ phát cho binh sĩ ca tôi.
 Tôi phi tt máy truyn tin, bi vì tôi không th nào chđngđược na khi phi nghe nhng li kêu gi xin tiếp vin.
Phng ca Hoa K trước s xđ này cho thy có hai nhóm khác nhau, và điu này vn còn tiếp tđược thy rõ trong nhiu vđ mà chúng ta đang phđương đu ngày nay. Đi vi nhng ngườđã tng chiếđ Vit Nam, và đi vi gia đình, bn bè, và nhng người cùng quan đim chánh tr vi hđây là là mt thángđen ti và tuyt vng.
Nh
ng khuôn mt mà chúng ta thđang chy trn s tn công ca Bc Vit là nhng khuôn mt rt tht và quen thuc, không phđơn thun là nhng hình nh truyn hình. Nhng thân người xoay trong không gian như nhng bông tuyết, rơi xung chết thm khc sau khi h đeo và bám vào thân trc thăng hay phi cơmt cách tuyt vng, có th là nhng người chúng ta quen biết hocđã tng giúp đ. Ngay c đi vi nhng k không còn nim tin vào kh năng đánh bi Cng Sn, đây không phi là cách đ chm dt cuc chiến.Đi vi nhng k tng trn tránh cuc chiến và ln lên tin rngđt nước chúng ta là qu d, và ngay c khi h thơ mng hoá nhng ý đnh ca người Cng Sn, nhng tun l sau cùng nàđã chi btrách nhim ca mình trong s xđ này bng nhng phê phán quâđi Nam Vit Nam đy tính sa lông, hay là công khai reo mng. trung tâm Lut Khoa cđi hc Georgetown nơi tôđang theo hc, vic Bc Vit trng trn ném b cáđiu cam kết v hòa bình và bu c trong hiđnh Paris 1973, và tiếng xe tăng ca Bc Vit trêđường ph Sài Gòđược xem như là mt cái c đthc s ăn mng.
S chi b trách nhim vn còn tràn lan trong năm 1997. Thc ra cái kết cuc này chính là mc tiêu ca phong trào phn chiếđã c gng không ngng ngh trong nhng năm theo sau s rút quân ca M. George McGovern, thng thn hơn nhiu người, công khai tuyên b vi người viết trong lúc ngh khi thâu hình cho chương trình Crossfire ca CNN vào năm 1995. Sau khi tôđã lý lun rng cuc chiến rõ ràng là có ththng được ngay c vào giai đon cui nếu chúng ta thay đi chiến lược ca mình, ng c viên Tng Thng năm 1972, người tình nguyđi Hà Ni bng đu gi, đã bình lun rng: Anh không hiu là tôi KHÔNG MUN chúng ta chiến thng cuc chiếđó sao? Ông McGovern không ch cómt mình. Ông ta là phn t ca mt nhóm nh, nhưng vôcùng có nh hưởng ln trong chính trường. Sau cùng h đãđđượđiu h mun.
C
ó l không còn minh chng nào ln hơn cho không khí hân hoan chung quanh chiến thng ca Cng Sn là gii thưởng đinh năm 1975, được t chc vào ngày 8 tháng 4, ba tun trước khi min Nam xđ.
Gi
i phim tài liu hay nhđược trao cho phim Hearts and Minds, mt phim tuyên truyđác tn công nhng giá tr văn hóa Hoa K cũng như nhng c gng ca chúng ta đ h tr cho s chiếnđu cho nn Dân Ch ca min Nam Vit Nam. Các nhà sn xut Peter Davis và Bert Schneider (người th din mt vai trong câu chuyn ca David Horowitz) cùng nhau nhn gii Oscar. Schneider thng thng trong vic công nhn s ng h nhng người Cng Sn ca mình.Đng trước máy vi âông ta nói:  Tht là ngượđi khi chúng tađang  đây, vào thđim mà Vit Nam sp được gii phóng.
R
i giây phúđáng kinh ngc nht ca Hollywood xy ra  dù giđâđã được h c tình quêđi. Trong lúc quc gia Vit Nam, mànhiu người M đã đ máu và nước mđ bo vđang tan biến dưới bánh xích ca xe tăng, Schneider lôi ra mđin tíđược gi tk thù ca chúng ta, đoàđi biu Cng Sn Vit Nam  Paris, và đc to lên li chúc mng cho phim ca mình. Không mt phút giây do d, nhng k nhiu quyn lc nht ca Hollywood đng dy hoan nghênh vic Schneider đc bđin tín này.
Chúng ta, nhng ngườđã tng chiếđ Vit Nam hoc lànhng ngường h nhng c gng  đó, nhìn li cái khonh khc này ca năm 1975 vi s sng st không nguôi và không bao giquêđược. H là ai mà cung nhiđến thế đ đđc cái nhìn ca thế gii v chúng ta? Sao h li có th chng li chính nhng ngườđng hương ca mình mt cách d tđến thế? Sao h cóth đng dđ hoan nghênh chiến thng ca k thù Cng Sn, kđã làm thit mng 58,000 người M và đè bp mđng minh chtrương ng h Dân Ch? Làm sao có th nói rng chúng ta và hđang sng trong cùng mđt nước?
T lúđến nay, không mt li nào ca Hollywood nói v sphn ca nhng con người biến mt sau bc màn tre ca Vit Nam .Không ai đ cđến nhng tri tù tp trung ci to màhàng triu chiến binh min Nam Vit Nam đã b giam gi, 56,000 ngườđã thit mng, 250,000 b giam hơn 6 năm, nhiu người b giam đến 18 năm. Không người nào ch trích vic cưỡng bách di dân, tham nhũng, đàáp nhng người bđng chính kiến, cướđt, cướp nhà ca dân hay là chế đ Công An trmà hin vn còđang tiếp din. Thêm vàđó, ngoi tr phimHamburger Hill có ý tt nhưng kém v ngh thut, người ta ch hoài công nếu mun tìm mt phim thuc loi có tm vóc din t các chiến binh Hoa Kỳ  Vit Nam vđđ danh d và trong nhng khung cnh có tht.
Ti sao? Bi vì cng đng làm phim, cũng như nhng k thuc loiđnh cao trí tu trong xã hi, chưa bao gi yêu thương, kính phc, hay ngay c thông cm vi nhng con ngườđã nghe theo tiếng gi cđt nước, lêđường phc v. Và vào lúc mà mt cuc chiếâm thm nhưng không ngng ngh đang din ra v vic lch s s ghi nh đt nước chúng ta tham d  Vit Nam như thế nào? Nhng k chế diu chính sách ca chính quyn, trn lính, và tích cng h k thù, cái k thù mà sau cùng tr nên tàđc và thi nát, không muđược nh đến như là nhng kquá đi ngây thơ và lm ln.
Gia nhng người dân M bình thường, tháđ ca h trong khong thi gian ri ren này lành mnh hơn nhiu. Đng sau nhng tin tc b thanh lc và nhng bóp méo v Vit Nam, thc tế là nhng công dân ca chúng ta đng ý vi chúng ta, nhng ngườđang chiếđu, hơn là vi nhng k làm suy yếu cuc chiếđu này. Khá thú v là điu nđc biđúng vi tui tr M, mà gi đây vn còđược mô t như là thành phn ni lon chng chiến tranh.
Như được tường trình li trong bài: “Ý Kiến Qun Chúng, nhng kết qu thăm dò ca Gallup t năm 1966 cho đến khi Hoa Kchm dt s tham d chiến tranh  Vit Nam cho thy tui tr Mthc ra ng h cuc chiến Vit Nam lâu bn hơn bt c la tui khác. Ngay c cho đến tháng 1 năm 1973, khi 68 phn trăm dân Mtrên 50 tui tin rng chuyn gi quân sang Vit Nam là mt sai lm, ch có 49 phn trăm nhng người tui t 25 đến 29 đng ý. Nhng phát hin này cho thy gii tr nói chung rõ ràng là không cđoan, điu nàđã được cng c thêm bng kết qu bu cnăm 1972  trong đó la tui t 18 đến 29 ưa thích Richard Nixon hơn là George McGovern bng t l 52% so vi 46 phn trăm.
Tương t như vy, mc dù trong quá kh nhng người chng đi này, mà ngày nay đang thng lãnh gii báo chí và gii khoa bng, đãkhăng khăng nói ngược vi thc tế, s xâm nhp vào Cam Bt năm 1970 đã đượng h qun chúng mnh m. S xâm nhp nàđã gây ra s phđi rng kh các sân trường đi hc, k c mt vxung đt làm cho bn người chế Kent State University . Theo nhng kết qu thăm dò dư lun ca Harris gn 6 phn 10 dân Mtin rng s xâm nhp vào Cam Bt là đúng đn. Đa s được hýkiến, trong cùng bn thăm dò này vào tháng 5 năm 1970, ng h tái oanh tc Bc Vit, mt tháđ cho thy s bác b hoàn toàn phong trào phn chiến.
Các cu chiến binh Vit Nam, dù b bôi bn thường xuyên trên phimnh, trong các bn tin, và trong các lp hc, như là nhng chiến binh min cưỡng và tht bi, vđược nhng người dân M bình thường tôn trng. Trong mt nghiên cu toàn din nht t trướđến giv nhng cu chiến binh Vit Nam (Harris Survey, 1980, y quyn bi Veterans Administration) , 73 phn trăm công chúng và 89 phn trăm cu chiến binh Vit Nam đng ý vi câu phát biu:Vđ rc r Vit Nam là QUÂĐI CHÚNG TAĐƯỢC YÊU CU CHIĐU TRONG MT CUC CHIN MÀ CÁC LÃNH T CHÍNH TR  WASHINGTON KHÔNG CHO H ĐƯỢC PHÉP CHIN THNG, 70 phn trăm nhng người tng chiếđ Vit Nam không đng ý vi câu phát biu: Nhng gì chúng ta gây ra cho nhân dân Vit Nam thđáng xu h. Trn 91 phn trăm nhng ngườđã tng phc v chiếđ Vit Nam nói rng h hãnh diđã phc vđt nước, và 74 phn trăm nói rng h thy thoi mái vi thi gian  trong quâđi. Hơn na, 71 phn trăm nhng người phát biý kiến cho thy h sn sàng chiếđ Vit Nam mt ln na, ngay c nếu biết rng cái kết qu chung cuc vn như thếvà s giu ct s đ lên đu h khi h tr v.
Bn thăm dò này còn có cái gi là nhit kế đo cm giác, đ đo lường tháđ ca công chúng đi vi nhng nhóm người khác nhau, vi thang điếm t 1 đến 10. Cu chiến binh tng phc v Vit Nam được chđim 9.8 trên thang đim này. Bác sĩ được 7.9, phóng viên truyn hình 6.1, chánh tr gia 5.2, nhng người biu tình chng chiến tranh 5.0, k trn quân dch và chy sang Canada được cho 3.3.
Trái ngược vi nhng câu chuyn huyn thođược dai dng phbiến, hai phn ba nhng người phc v  Vit Nam là quân tình nguyn ch không phi b đng viên, và 77 phn trăm nhng người t trn là quân tình nguyn. Trong s nhng người t trn: 86 phn trăm là da trng, 12.5 phn trăm người Mgc Phi Châu và 1.2 phn trăm thuc các chng tc khác. Nhng cáo buc rt ph biến như là ch có dân thuc các nhóm thiu svà người nghèđược giao cho nhng công tác khó khăn trong quânđi khi  Vit Nam là điu sai lc. S bt quân bình trong cuc chiến, thc ra ch đơn gin là do nhng thành phđc quyđc li trn tránh trách nhim ca mình, và chính nhng người này k tthi gian đã kiên trì bôi bn nhng kinh nghim v cuc chiếđ nhm t bào cha cho chính mình, phòng khi sau này s b lch s phán xét.
Thế còn nhng k không nhng đã hiu sai ý nghĩa mt cuc chiến, mà còn không hiu ni dân tc ca mình, nhng k thuc thành phn tinh hoa ca xã hđó bây gi ra sao? Bây gi h đang  đâu nếu không ph trong tòa Bch c? Trên vđ lch s quan yếu này, cái vđ đã xáđnh thế h ca chúng ta, h du mình tht kín. H nên du mình như thế.
Đi vi nhng k đã đem cuc hành trình tui tr đánh bc trên cáý tưởng rng t quc mình là mt lc lượng ác qu, sau khi nhn ra s ngây thơ ca mình trong nhng năm sau năm 1975, chc h phi có mt cm giác rt kinh khng. Tht làsáng mt, sáng lòng cho nhng k đã tnh thc, đã t vượt qua được phng chi ti, đ chng kiến cnh tượng hàng trăm ngàn người dân min Nam Vit Nam chy trngn la tinh nguyên ca cách mng trên nhng con tàu p, s chy trn mà chc chn 50 phn trăđã vùi thây dướđáy bin, hoc là nhìn thy nhng hìnhnh truyn hình ca hàng ngàn chiếc s người Cam Bt nm lăn lóc trên nhng cánh đng hoang, mt phn nh ca hàng triu người b giết bi nhng người Cng Sgii phóng quân.
Thc vy, chúng ta hãy thng thn nhìn nhn. Thđáng ti nhc biết bao khi nhìn vào khuôn mt ca mt thương binh, hay là nghe din t tt nghip ca mt hc sinh th khoa người M gc Vit Nam, mà người cha quá c ca em đã chiếđu bên cnh nhng người M, cho mt lý tưởng mà bn h công khai ma mai, chế diu, và xem thường. Và tht là mđiđáng xu h khi chúng ta cómt h thng chínhquyđã đ cho em hc sinh đó thành công nhanh chóng  đây, mà li không thc hiđược mt h thng nhưv quê hương ca em.
THG chuyn ng

It is difficult to explain to my children that in my teens and early twenties the most frequently heard voices of my peers were trying to destroy the foundations of American society, so that it might be rebuilt according to their own narcissistic notions. In retrospect it’s hard even for some of us who went through those times to understand how highly educated people—most of them spawned from the comforts of the upper-middle class—could have seriously advanced the destructive ideas that were in the air during the late ’60s and early ’70s. Even Congress was influenced by the virus.
After President Nixon resigned in August of 1974, that fall’s congressional elections brought 76 new Democrats to the House, and eight to the Senate.. A preponderance of these freshmen had run on McGovernesque platforms. Many had been viewed as weak candidates before Nixon’s resignation, and some were glaringly unqualified, such as then-26-year-old Tom Downey of New York, who had never really held a job in his life and was still living at home with his mother.
This so-called Watergate Congress rode into town with an overriding mission that had become the rallying point of the American Left: to end all American assistance in any form to the besieged government of South Vietnam. Make no mistake—this was not the cry of a few years earlier to stop young Americans from dying. It had been two years since the last American soldiers left Vietnam, and fully four years since the last serious American casualty calls there.
For reasons that escape historical justification, even after America’s military withdrawal the Left continued to try to bring down the incipient South Vietnamese democracy. Future White House aide Harold Ickes and others at “Project Pursestrings”—assisted at one point by an ambitious young Bill Clinton—worked to cut off all congressional funding intended to help the South Vietnamese defend themselves. The Indochina Peace Coalition, run by David Dellinger and headlined by Jane Fonda and Tom Hayden, coordinated closely with Hanoi throughout 1973 and 1974, and barnstormed across America’s campuses, rallying students to the supposed evils of the South Vietnamese government. Congressional allies repeatedly added amendments to spending bills to end U.S. support of Vietnamese anti-Communists, precluding even air strikes to help South Vietnamese soldiers under attack by North Vietnamese units that were assisted by Soviet-bloc forces.
Then in early 1975 the Watergate Congress dealt non-Communist Indochina the final blow. The new Congress icily resisted President Gerald Ford’s January request for additional military aid to South Vietnam and Cambodia. This appropriation would have provided the beleaguered Cambodian and South Vietnamese militaries with ammunition, spare parts, and tactical weapons needed to continue their own defense. Despite the fact that the 1973 Paris Peace Accords called specifically for “unlimited military replacement aid” for South Vietnam, by March the House Democratic Caucus voted overwhelmingly, 189-49, against any additional military assistance to Vietnam or Cambodia.
The rhetoric of the antiwar Left during these debates was filled with condemnation of America’s war-torn allies, and promises of a better life for them under the Communism that was sure to follow. Then-Congressman Christopher Dodd typified the hopeless naiveté of his peers when he intoned that “calling the Lon Nol regime an ally is to debase the word…. The greatest gift our country can give to the Cambodian people is peace, not guns. And the best way to accomplish that goal is by ending military aid now.” Tom Downey, having become a foreign policy expert in the two months since being freed from his mother’s apron strings, pooh-poohed the coming Cambodian holocaust that would kill more than one-third of the country’s population, saying, “The administration has warned that if we leave there will be a bloodbath. But to warn of a new bloodbath is no justification for extending the current bloodbath.”
On the battlefields of Vietnam the elimination of all U.S. logistical support was stunning and unanticipated news. South Vietnamese commanders had been assured of material support as the American military withdrew—the same sort of aid the U.S. routinely provided allies from South Korea to West Germany—and of renewed U.S. air strikes if the North attacked the South in violation of the 1973 Paris Peace Accords. Now they were staring at a terrifyingly uncertain future, even as the Soviets continued to assist the Communist North.
As the shocked and demoralized South Vietnamese military sought to readjust its forces to cope with serious shortages, the newly refurbished North Vietnamese immediately launched a major offensive. Catching many units out of position, the North rolled down the countryside over a 55-day period. In the ensuing years I have interviewed South Vietnamese survivors of these battles, many of whom spent ten years and more in Communist concentration camps after the war. The litany is continuous: “I had no ammunition.” “I was down to three artillery rounds per tube per day.” “I had nothing to give my soldiers..” “I had to turn off my radio because I could no longer bear to hear their calls for help.”
The reaction in the United States to this debacle defines two distinct camps that continue to be identifiable in many of the issues we face today. For most of those who fought in Vietnam, and for their families, friends, and political compatriots, this was a dark and deeply depressing month. The faces we saw running in terror from the North Vietnamese assault were real and familiar, not simply video images. The bodies that fell like spinning snowflakes toward cruel deaths after having clung hopelessly to the outer parts of departing helicopters and aircraft may have been people we knew or tried to help. Even for those who had lost their faith in America’s ability to defeat the Communists, this was not the way it was supposed to end.
For those who had evaded the war and come of age believing our country was somehow evil, even as they romanticized the intentions of the Communists, these few weeks brought denials of their own responsibility in the debacle, armchair criticisms of the South Vietnamese military, or open celebrations. At the Georgetown University Law Center where I was a student, the North’s blatant discarding of the promises of peace and elections contained in the 1973 Paris Accords, followed by the rumbling of North Vietnamese tanks through the streets of Saigon, was treated by many as a cause for actual rejoicing.
Denial is rampant in 1997, but the truth is this end result was the very goal of the antiwar movement’s continuing efforts in the years after American withdrawal. George McGovern, more forthcoming than most, bluntly stated as much to this writer during a break in taping a 1995 edition of cnn’s “Crossfire.” After I had argued that the war was clearly winnable even toward the end if we had changed our strategy, the 1972 presidential candidate who had offered to go to Hanoi on his knees commented, “What you don’t understand is that I didn’t want us to win that war.” Mr.. McGovern was not alone. He was part of a small but extremely influential minority who eventually had their way.
There is perhaps no greater testimony to the celebratory atmosphere that surrounded the Communist victory in Vietnam than the 1975 Academy Awards, which took place on April 8, just three weeks before the South’s final surrender. The award for Best Feature Documentary went to the film Hearts and Minds, a vicious piece of propaganda that assailed American cultural values as well as our effort to assist South Vietnam’s struggle for democracy. The producers, Peter Davis and Bert Schneider [who plays a role in David Horowitz’s story—see page 31], jointly accepted the Oscar.. Schneider was frank in his support of the Communists. As he stepped to the mike he commented that “It is ironic that we are here at a time just before Vietnam is about to be liberated.” Then came one of the most stunning—if intentionally forgotten—moments in Hollywood history. As a struggling country many Americans had paid blood and tears to try to preserve was disappearing beneath a tank onslaught, Schneider pulled out a telegram from our enemy, the Vietnamese Communist delegation in Paris, and read aloud its congratulations to his film. Without hesitating, Hollywood’s most powerful people rewarded Schneider’s reading of the telegram with a standing ovation.
Those of us who either fought in Vietnam or supported our efforts there look at this 1975 “movie moment” with unforgetting and unmitigated amazement. Who were these people who so energetically poisoned the rest of the world’s view of us? How had they turned so virulently against their own countrymen? How could they stand and applaud the victory of a Communist enemy who had taken 58,000 American lives and crushed a struggling, pro-democratic ally? Could they and the rest of us be said to be living in the same country anymore?
Not a peep was heard then, or since, from Hollywood regarding the people who disappeared behind Vietnam’s bamboo curtain. No one has ever mentioned the concentration camps into which a million South Vietnamese soldiers were sent; 56,000 to die, 250,000 to stay for more than six years, and some for as long as 18. No one criticized the forced relocations, the corruption, or the continuing police state. More to the point, with the exception of the well-intentioned but artistically weak Hamburger Hill, one searches in vain for a single major film since that time that has portrayed American soldiers in Vietnam with dignity and in a true context.
Why? Because the film community, as with other elites, never liked, respected, or even understood those who answered the call and served. And at a time when a quiet but relentless battle is taking place over how history will remember our country’s involvement in Vietnam, those who ridiculed government policy, avoided military service, and actively supported an enemy who turned out to be vicious and corrupt do not want to be remembered as having been so naive and so wrong.
Among everyday Americans, attitudes during this troubled time were much healthier.. Behind the media filtering and distortion on Vietnam, the fact is that our citizenry agreed far more consistently with those of us who fought than with those who undermined our fight. This was especially true, interestingly, among the young Americans now portrayed as having rebelled against the war.
As reported in Public Opinion, Gallup surveys from 1966 to the end of U.S. involvement show that younger Americans actually supported the Vietnam war longer than any other age group. Even by January of 1973, when 68 percent of Americans over the age of 50 believed it had been a mistake to send troops to Vietnam, only 49 percent of those between 25 and 29 agreed. These findings that the youth cohort as a whole was distinctly unradical were buttressed by 1972 election results—where 18- to 29-year-olds preferred Richard Nixon to George McGovern by 52 to 46 percent.
Similarly, despite persistent allegations to the contrary by former protesters who now dominate media and academia, the 1970 invasion of Cambodia—which caused widespread campus demonstrations, including a riot that led to four deaths at Kent State University—was strongly supported by the public. According to Harris surveys, nearly 6 in 10 Americans believed the Cambodian invasion was justified. A majority in that same May 1970 survey supported an immediate resumption of bombings in North Vietnam, a complete repudiation of the antiwar movement.
Vietnam veterans, though persistently maligned in film, news reports, and classrooms as unwilling, unsuccessful soldiers, have been well thought of by average Americans. In the most comprehensive study ever done on Vietnam vets (Harris Survey, 1980, commissioned by the Veterans Administration), 73 percent of the general public and 89 percent of Vietnam veterans agreed with the statement that “The trouble in Vietnam was that our troops were asked to fight in a war which our political leaders in Washington would not let them win.” Seventy percent of those who fought in Vietnam disagreed with the statement “It is shameful what my country did to the Vietnamese people.” Fully 91 percent of those who served in Vietnam combat stated that they were glad they had served their country, and 74 percent said they had enjoyed their time in the military. Moreover, 71 percent of those who expressed an opinion indicated that they would go to Vietnam again, even knowing the end result and the ridicule that would be heaped on them when they returned.
This same survey contained what was called a “feelings thermometer,” measuring the public’s attitudes toward various groups on a scale of 1 to 10. Veterans who served in Vietnam rated a 9.8 on this scale. Doctors scored a 7..9, TV reporters a 6.1, politicians a 5.2, antiwar demonstrators a 5.0, and draft evaders who went to Canada came in at 3.3.
Contrary to persistent mythology, two-thirds of those who served during Vietnam were volunteers rather than draftees, and 77 percent of those who died were volunteers. Of those who died, 86 percent were Caucasian, 12.5 percent were African-American, and 1.2 percent were from other races. The common claim that it was minorities and the poor who were left to do the dirty work of military service in Vietnam is false. The main imbalance in the war was simply that the privileged avoided their obligations, and have persisted since that time in demeaning the experience in order to protect themselves from the judgment of history.
And what of these elites who misread not only a war but also their own countrymen? Where are they now, other than in the White House? On this vital historical issue that defined our generation, they now keep a low profile, and well they should.
What an eerie feeling it must have been for those who staked the journey of their youth on the idea that their own country was an evil force, to have watched their naiveté unravel in the years following 1975. How sobering it must have been for those who allowed themselves to move beyond their natural denial, to observe the spectacle of hundreds of thousands of South Vietnamese fleeing the “pure flame of the revolution” on rickety boats that gave them a 50 percent chance of death at sea, or to see television pictures of thousands of Cambodian skulls lying in open fields, part of the millions killed by Communist “liberators.” How hollow the memories of drug-drenched and sex-enshrined antiwar rallies must be; how false the music that beatified their supposedly noble dissent.
Indeed, let’s be frank. How secretly humiliating to stare into the face of a disabled veteran, or to watch the valedictory speech of the latest Vietnamese-American kid whose late father fought alongside the Americans in a cause they openly mocked, derided, and despised. And what a shame that the system of government that allowed that student to be so quickly successful here is not in place in the country of her origin.
James Webb, a Marine rifle platoon and company commander in Vietnam, has served as Secretary of the Navy and is the author of several novels.