Saturday, 3 March 2018

Thơ Thẩn Lẩm Cẩm Mỗi Ngày: Nhớ Cố Hương


nhocohuong

Năm nay đã bẩy mươi hai tuổi
Đất Mỹ lưu vong nửa cuộc đời
Ngày ngày nhớ tới làng quê cũ
Mong lúc được về lại cố hương
Nhưng loài cộng sản vẫn còn đó
Đất nước gông cùm dân oán than
Ước sao sớm dẹp tan quân ác
Ta lại trở về với Việt Nam


- Lương Phúc Thọ -