Monday, 5 March 2018

Thơ

1.
Giấc mơ Mỹ vào...

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Ngụy đi Mỹ lại trở vào thênh thang
Với dân... đảng vẫn dã man
Với Tầu đảng lại lạy hàng xụi lơ.

Với Mỹ thì lại bây giờ
Sao vàng... chào đón, giương cờ máu xương
Trò chơi súng đạn như dường
Mạng dân đảng vẫn lót đường Mác Lê.

Mỹ vào dân thích, dân mê
Còn riêng tù ngục... đảng thề bũa giăng
Đêm đêm thì cũng vầng trăng
Xót thương dân Việt tóc tang cõi người!

Hải Triều


2.
Nhục mất nước!

Nước đang mất! Việt Nam đang mất
Giặc  Bắc phương  gặm đất từng phân
Biên cương  biển đảo mòn dần
Đảng Hồ trơ mắt không cần bận tâm!

Người yêu nước hận căm lên tiếng
Bọn đảng Hồ kiền ngục, tù gông
Tà gian, hung ác chất chồng
Bao nhiêu nước mắt, bao vòng nghiệt oan!

Người xót nước, người còn yêu nưóc
Còn bao người ngó trước nhìn sau
Bao người còn ngấm nỗi đau
Ngày mai nước Việt thành Tầu nhục không?

Lê Khắc Anh Hào