Thursday, 28 March 2019

SÁCH BIẾU GIÁ TRỊ." VN Heroic History FREE book" to download

Sách biếu giá trị cho giới trẻ không đọc được Việt Ngữ.
Nếu muốn con cháu mình hiểu cội nguồn và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt, hãy chuyển tiếp, forward, hoặc khuyên con cháu tải xuống, download, sách này để đọc, học và hiểu. Sách này được GS Vĩnh Đào biên soạn như một Tâm Thư cho giới trẻ Việt; thư mở rộng và ngắn gọn cho mau hiểu.
Hy vọng các bậc cha mẹ chống Cộng hiểu rằng, tiềm năng dân ta làm nô lệ cho Tàu cộng rất cao, muốn chận đứng bước xâm lăng của Trung Cộng, hãy chia sẻ cho con cháu hiểu lịch sử của đất nước mình. Con cháu mình sẽ có kiến thức căn bản khi tiếp nhận ngọn cờ đấu tranh dành chủ quyền của dân tộc Việt.
PT Việt Hưng được tác giả, TS Vĩnh Đào, cho quyền biếu tặng cho gia đình người Việt.

Open Letter to Young Vietnamese… Who Wonder about Their Origin by Vinh Dao 


Introducing a significant book by Dr. Vinh Dao: Open Letter to Young Vietnamese… Who Wonder about the Their Origin
This book is written for the generation of young
Vietnamese who either grew up abroad or were born
there. Guiding the reader through different stages of the
long but fascinating history of the Vietnamese nation, it
introduces the country and its people, as well as the main
characteristics of its society and culture.
To download the book please click the link below: