Tuesday, 17 September 2013

Youtube Buổi Hội Thoại với Linh Mục Nguyễn Văn Khải tại Michigan & Melbourne

Xin chuyển quý anh chị các đoạn phim Youtube buổi Hội thoại với Lm Nguyễn Văn Khải tại Michigan USA, do anh Việt Hải thực hiện (12 tháng 9, 2013)

Phần 1Phần 2


Buổi Hội thoại với Lm Nguyễn Văn Khải tại Melbourne - Úc, do anh Trần Đông thực hiện (12 tháng 8, 2013)
Phần 1


Phần 2