Saturday, 14 December 2013

Hải chiến Hoàng Sa 19-01-1974 trên đài Đồng Nai Việt Nam