Saturday, 14 December 2013

Thư Đông Kinh 15-12-2013 - Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.

THƯ ĐÔNG KINH – 15/12/2013Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh