Friday, 19 August 2016

HỒI NHỎ...

Hi nh tưởng hc lch s đ biết v t tiên ni giòng. 
Ln lên mi biết là láu cá nhi s

Hi nh tưởng ráng hc thành tài đ phc v đt nước. 
Ln lên mi biết thành tài ch được phc v nước khác. 

Hi nh tưởng công an bt cướp. 
Ln lên mi biết công an ăn cướp. 

Hi nh tưởng c đ sao vàng là c T Quc.
Ln lên mi biếđó là c Phúc Kiến Trung Quc. 

Hi nh tưởng M-Ngu là ác. 
Ln lên mi biết Cng Sn mác. 

Hi nh tưởng bán vàng giàu nht. 
Ln lên mi biết bán nước giàu hơn. 

Hi nh tưởng đánh trn lp công ln mđược lên tướng. 
Ln lên mi biết lòn cúi hèn h vi gic cũng lên tướng. 

Hi nh tưởng yêu T Quc là yêu nước. 
Ln lên mi biếyêu T Quc là phn quc. 

Hi nh tưởng Đng gii phóng min Nam đói rách. 
Ln lên mi biết là cướp min Nam giàu có. 

Hi nh tưởng bác H là người Vit Nam. 
Ln lên mi biết là người Trung Quc. 

Hi nh tưởng cán b là đng lo cho dâm no. 
Ln lên mi biết dân là đy t lo cho cán b m no.

Hi nh tưởng yêu nước là yêu T Quc. 
Ln lên mi biết yêu nước là yêĐng.

Hi nh tưởng nhng người lưu vong là Vit gian. 
Ln lên mi biếđó là khúc rut ngàn năm. 

Hi nh tưởng hi sinh xương máđánh M là đánh cho dân tc. 
Ln lên mi biếđánh cho Liên Sô và Trung Quc. 

Hi nh tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Din, H Th K là anh hùng. 
Ln lên mi biếđó là sn phẩm tuyên truyn b láo.

Hi nh tưởng thác Bn Gic, i Nam Quan, Đo Gc Ma là ca Vit Nam. 
Ln lên mi biết ca Trung Quc. 

Hi nh tưởng mun thành tiên thành thánh phi tu thân tích đc. 
Ln lên mi biết gian manh xo trá đác giết vài triu người mđược thành tiên thành thánh. 

Hi nh tưởng tin cu tr thiên tai dành cho dân. 
Ln lên mi biết dành cho cán b

Hi nh tưởng c vàng ca bn ngụy . 
Ln lên mi biết c vàng có t thi Vua Thành Thái.

Hi nh tưởng H Chí Minh, "Cách Mng" là đđc. 
Ln lên mi biết h H dâm đãng tru lâm thm. 

Hi nh tưởng lính Quc Gia là Ngu
Ln lên mi biết Ngụy chính là Đng Cng SVit Nam."