Thursday, 20 April 2017

Nóng hơn Đồng Tâm Mỹ Đức: Hàng ngàn CSCĐ đàn áp, cướp đất của dân tại Bắc Ninh

Nhiều video clips CB (Của BãChó) xuất hiện.

Săng tăng Vũng Áng Đồng Tâm
Bắc Ninh quê Lú hầm hầm đứng lên

Khắp nơi mất đất vì ai
Người dân uất ức than trời như ong

Ngày xưa Pháp ác thế nào
Còn chưa bằng cộng đang xào nướng dân

Mấy đời sắt thép nở hoa
Mấy đời Việt Cộng lại tha dân nghèo

Hai bên cờ đỏ sao vàng
Đánh nhau giành đất tan hoang đảng Hồ

Tách dân ra bẻ từng thôn
Nhìn quanh ngó quẩn chỉ còn cộng tham

Gặp Tầu thì rúc vào hang
Thấy dân liền xếp hàng ngang tấn vào

Dân Tầu vào Bắc xuôi Nam
Chẳng cần hộ chiếu thông hành gì đâu
Dân Nam vừa mới ló đầu
Bị xét hộ chiếu bị thâu giấy tờ
Thế là con cháu Ku Hồ
Bao năm phỏng giới còn trơ cái gì?

Mất rừng mất đảo mất người
Bây giờ ruộng đất mất tươi vì Tầu

Còn xe gắn máy thay chân
Đảng đang tìm cách cấm dần triệt ngay
Dân còn điện thoại cầm tay
Đảng bèn cắt sóng đố mày nói nghe

Trung ương đẩy Nguyễn Đức Chung
Xong rồi cả lũ ung dung cười ruồi

Đinh Thế Dũng