Thursday, 20 April 2017

Việc viết thư cho Tổng Thống Đài Loan

Kính thưa quý đồng hương,

Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose đã gởi email tới Tổng thống Ðài Loan yêu cầu bà ra lịnh cho Formosa làm sạch môi trường Hà Tĩnh, đền bù thỏa đáng cho nạn nhân và rút lui khỏi Việt Nam.

Chúng tôi kính mời đồng hương khắp nơi tiếp tay cùng gởi email hay thư bưu điện tới Tổng thống và quốc hội Ðài Loan với nội dung tương tự.  Nếu hàng ngàn người cùng gởi thì tác dụng sẽ mạnh mẽ .

Chúng tôi soạn sẳn 2 lá thư bằng tiếng Anh, một cho đồng hương ở xa và một cho nạn nhân trực tiếp ở miền Trung với địa chỉ email và địa chỉ bưu điện. Nếu đồng hương có thể tự thảo thư riêng, xin vui lòng tiến hành.

Nếu quý vị nào có cách gởi thư cho Quốc hội Ðài Loan, xin vui lòng hướng dẫn chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ rằng Ðài Loan là một quốc gia tiên tiến, tôn trọng quốc thể nên sẽ lắng nghe chúng ta, chứ không như bọn bán nước CSVN. 

Kính mong được sự tiếp tay của quý vị

Nhóm Anh Em Thiện Chí San José,

- Tran Long. Email: Vietlist09@yahoo.com. Phone: 408-515-2797.
- Nguyen Ðinh Le. Email: Lenguyend@yahoo.com. Phone: 408-666-6553
- Thien Thanh. Email: Lotus95085@gmail.com. Phone: 408-806-7509
- Tran Song Nguyen. Email: Trnguyen98@yahoo.com. Phone: 408-439-4629
- Jane DoBui. Email: J.dobui@gmail.com. Phone : 408-386-3390


+++++++++++++++++++++++++++

Email contact - Ðịa chỉ email, xin vào địa chỉ nầy và điền thư gởi trực tiếp:
http://english.president.gov.t w/Default.aspx?tabid=537

Mailing address - Ðịa chỉ gởi thư:
To:    The President of Taiwan, Tsai Ing-wen.              
Office of the President, Republic of China (Taiwan)
No. 122, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10048, Taiwan (ROC)

++++++++++++++++++++++++++
Lá thư đành cho người Việt ở nơi xa, không ở Nghệ An, Hà Tĩnh:

Letter to Taiwanese President about Formosa

++++++++++++++++++++++++++

(California), April 6, 2017,

     
To:    The President of Taiwan, Tsai Ing-wen.              
Office of the President, Republic of China (Taiwan)
No. 122, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10048, Taiwan (ROC)

From:    (Ten ho va dia chi)
  
Subject: Formosa Ha Tinh Steel Corporation, Vietnam. 

Dear Taiwanese President, Tsai Ing-wen, 

I am writing this letter to ask you to order Formosa Ha Tinh Steel Corporation (Formosa), a Taiwanese company, to do the followings immediately:  

1)  Clean up the ocean environment, 
2)  Adequately compensate all of the victims, 
3)  Withdraw from Vietnam.  

Formosa Ha Tinh Steel Corporation is investing in Vung Ang, Ha Tinh, Vietnam.  
From April 2016, Formosa has been discharging industrial toxic waste into our sea causing:  

1)  Massive fish death along about 200-kilometer of our sea shores, 
2)  Damage of Vietnamese economy and environment up to 50 billion US dollars,  
3)  More than 10 million of Vietnamese people who are fishermen, fish dealers, tourism workers... lost their jobs and suffer from the loss of income, and 
4)  Much more...to be able to list here.  

The irresponsible acts of Formosa will have a long-term impact on our country and people in the next few decades.  

I believe that Taiwan is an advanced and humanitarian country, therefore, Taiwan cannot accept the crimes of Formosa, a Taiwanese company, nor let Formosa continue to operate in Vietnam without appropriate punishment.    

Respectfully Yours,  

(Ky Ten)

++++++++++++++++++++++++++
Lá thư dành cho nạn nhân trực tiếp ở Nghệ An, Hà Tĩnh 

Letter to Taiwanese President about Formosa

+++++++++++++++++++++++++++

(California), April 6, 2017

     
To:    The President of Taiwan, Tsai Ing-wen.              
Office of the President, Republic of China (Taiwan)
No. 122, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10048, Taiwan (ROC)

From:    (Ten ho va dia chi)
  
Subject: Formosa Ha Tinh Steel Corporation, Vietnam.  

Dear Taiwanese President, Tsai Ing-wen, 

I am writing this letter to ask you to order Formosa Ha Tinh Steel Corporation (Formosa), a Taiwanese company, to do the followings immediately:  

1)  Clean up the ocean environment, 
2)  Adequately compensate all of the victims, 
3)  Withdraw from Vietnam.  

Formosa Ha Tinh Steel Corporation is investing in Vung Ang, Ha Tinh, Vietnam.  
From April 2016, Formosa has been discharging industrial toxic waste into our sea causing:  

1)  Massive fish death along about 200-kilometer of our sea shores, 
2)  Damage of Vietnamese economy and environment up to 50 billion US dollars,  
3)  More than 10 million of Vietnamese people who are fishermen, fish dealers, tourism workers... lost their jobs and suffer from the loss of income, and 
4)  Much more...to be able to list here.  

The irresponsible acts of Formosa will have a long-term impact on our country and people in the next few decades and I am one of the direct victims.  

I believe that Taiwan is an advanced and humanitarian country, therefore, Taiwan cannot accept the crimes of Formosa, a Taiwanese company, nor let Formosa continue to operate in Vietnam without appropriate punishment.    

Respectfully Yours,  

(Ky Ten)

++++++++++++++++++++++++++++++

Thư gửi Tổng thống Đài Loan về Formosa, mẫu tiếng Việt.

(California), ngày 6 tháng 4 năm 2017.

     
Kính gửi: Tổng thống Đài Loan, Tsai Ing-wen
Office of the President, Republic of China (Taiwan)
No. 122, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10048, Taiwan (ROC)

Người gởi: (Ten ho va dia chi)

Chủ đề: Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh, Việt Nam.

Kính thưa Tổng thống Đài Loan và các Đại diện,

Chúng tôi viết bức thư này để yêu cầu quý vị ra lịnh Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh (Formosa), một công ty Đài Loan, phải thực hiện ngay các việc:

1) Làm sạch môi trường biển Việt Nam,
2) Đền bù đầy đủ cho tất cả các nạn nhân,
3) Rút khỏi Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh đang đầu tư vào Vũng Áng, Hà Tĩnh, Việt Nam.
Từ tháng Tư năm 2016, Formosa đã thải ra chất thải độc hại công nghiệp vào biển của chúng tôi gây ra:

1) Cá chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển của miền Trung Việt Nam,
2) Thiệt hại cho nền kinh tế và môi trường Việt Nam lên đến 50 tỷ đô la Mỹ,
3) Hơn 10 triệu người Việt Nam là ngư dân, buôn bán cá, nhân viên du lịch ... mất việc làm và bị mất thu nhập, và
4) Nhiều quá ... để có thể liệt kê ở đây.

Các hành động thiếu trách nhiệm của Formosa sẽ có tác động lâu dài đến đất nước và con người chúng tôi trong vài thập kỷ tới.

Chúng tôi tin rằng Đài Loan là một quốc gia tiên tiến và nhân đạo. Do đó, Đài Loan không thể chấp nhận những tội ác của Formosa, một công ty Đài Loan, cũng như không để Formosa tiếp tục hoạt động ở Việt Nam mà không bị trừng phạt thích đáng.

Trân trọng,

(Ky Ten)