Friday, 6 July 2018

Hiện diện của Trung quốc trên lãnh thổ VN

Ba mũi tên đỏ chỉ 3 nơi: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc.
Nhìn thấy bản đồ này mà không khỏi xót xa cho VN và kinh sợ cho tham vọng "không biên giới" của Trung cộng.
Ai đang làm chủ vận mệnh VN?
PThúy

Inline image