Saturday, 31 October 2015

Lương Xuân Việt, Chuẩn Tướng Hoa Kỳ gốc Việt văn võ song toàn


Đêm Hội Ngộ Cựu SVSQ Trừ Bị Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế, Long Thành"được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 20/9/2015, Chuần Tướng Lương Xuân Việt, Quân Lực Hoa Kỳ đã phát biểu đại ý : Thế hệ thừ 2 của ông có thể làm là bảo tồn lịch sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị phai mờ, bảo tồn lịch sử và trả lại sự thật lịch sử cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.