Monday, 19 September 2016

BIẾM THI THA HƯƠNG KHÚC RUỘT

Từ ngày Mỹ - cộng bang giao
"Thằng tư bản" được đảng rao ...bạn hiền !!!
Sau ngày " Đĩ - Điếm" vượt biên
"Đĩ kia, Điếm nọ" bỗng nhiên: Ông - Bà!
Ruột non cho đến ruột ...già
Ba Mươi Sáu Kiểu đảng ta mời chào
Ruột nào lậm bả cờ sao
Quay lưng phản bội đồng bào như điên!
Đảng kia trả ruột mấy tiền
Mà người lương chính ruột nghiền tả tơi ?


Tấn công, bịt miệng tơi bời
Những lòng yêu nước những người trung kiên
Đạp lên sự thật, nhân quyền
Tiếp tay cộng, ruột lãnh tiền bộn không?
Giả vờ chống cộng, đâm hông 
Ruột làm tan nát cộng đồng ruột ơi !

Tởm thay những khúc ruột người
Xứng danh khúc ruột tanh hôi...RUỘT GIÀ !!!

 Tha Hương