Monday, 19 September 2016

SỐNG CHẾT VỚI SÔNG QUYỀN! CHÚNG TÔI CHỈ CÒN MỘT DÒNG SÔNG!