Monday, 19 September 2016

Văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì

Phần 1


Phần 2


Phần 3

Phần 4