Friday, 7 April 2017

Để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4,1975

Để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4,1975, xin đọc bút ký & phóng-sự "HÁT CHO NGƯỜI TỊ NẠN" của NGUYỄN ĐỨC NAM dưới đây:

https://www.dropbox.com/s/vkawhxq3v9xk1v7/Hat%2BCho%2BNguoi%2BTi-Nan%2BKNM%2B79.pdf?dl=0

Image result for Hát Cho Người Tị Nạn