Saturday, 15 April 2017

KATYŃ: QUÂN DÂN BA LAN CŨNG CÓ MỘT THÁNG TƯ ĐEN - người lính già oregon