Wednesday, 28 March 2018

Toronto City Council cho phép Thượng Kỳ VNCH vào dịp 30/04/2018

Đoạn phim chiếu ngay lúc các Councillor bỏ phiếu cho phép Thượng Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Vote lần thứ 2 mới là lần chánh thức, City Councillor chấp nhận 100%
https://www.youtube.com/watch?v=eh7mFd-uG88
www.youtube.com
Buổi Họp Của Hội Đồng Thành Phố Toronto 27/03/2018 biểu quyết cho phép Thượng Kỳ VNCH trước City Hall vào dịp 30/04/2018. (Video by ...

 Toronto City Council cho phép Thượng Kỳ VNCH vào dịp 30/04/2018
https://youtu.be/pJpYR-qupxU
youtu.be
SBTN APP Available on Multiple Devices - www.sbtnapp.com Watch instantly on your TV, Phone, Tablet or Computer anywhere Để xem trọn các chương trình của SBTN...