Wednesday, 6 June 2018

Nhật Báo Văn Hóa

- Tổng hợp các sự kiện Shangri-La 2018?
- Chiến lược Ấn Độ Dương - Đông Hải - Thái Bình Dương khởi động?
- Chiến hạm Anh Pháp lũ lượt đến Biển Đông / Sàigon.
- Tân tuyện: Trùm Vương đến Vương quốc Phú Sĩ ăn bánh trả tiền.
- THÉ GIỚI HÔM NAY: Ai cũng sợ Mỹ và Tầu.
- NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG: Đảo nguyên tử Hải Nam.
Remarks by Secretary Mattis.


Bấm vào đây: http://www.nhatbaovanhoa.com