Sunday, 26 June 2016

Phần 1 & Phần 2: TỘI ÁC CỦA ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC ĂN CƯỚP csvn:Phỏng Vấn Mã Tiểu Linh, Nghệ Lữ