Thursday, 12 November 2015

Một thằng đi với một thằng

Một thằng đi với một thằng
Thằng Bình thằng Trọng hai thằng ba que.
Hai thằng điếm thúi xạo ke
Vì tiền vì lộc chẳng ra thằng nào.
Cái thằng tên Trọng tào lao
Một tên bán nước làm sao thương nòi ?

Một thằng �� đi với một thằng.
                                 
Một thằng đi với một thằng,
Một thằng du đảng, một thằng lưu manh !
Một thằng đi với một thằng,
Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng.
Hai thằng quan hệ nhố nhăng
Thằng dân lặng lẽ cắn răng... đứng nhìn.Một thằng đi với một thằng,
Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô.
Một thằng đã bán cơ đồ, 
Một thằng khoác lác "biển trời của ta". 
" Lía lào lụng, tỉu nà ma,
   Ngọ cho mẩu hạm chít cha nị liền ".