Saturday, 2 January 2016

Thư Đông Kinh 1-1-2016

Kính gửi quý vị,
Chúc Mừng Năm Mới
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh