Wednesday, 18 July 2018

MỜI DỰ TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ QUỐC NỘI


MỜI DỰ TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ QUỐC NỘI.
TORONTO, 08/09/2018.
..
Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto xin kính mời quý Hội đoàn và Đồng hương tham dự tiệc gây quỹ, để giúp phong trào Dân Chủ tại Việt Nam và các tù nhân lương tâm vào 6:30 giờ tối Thứ Bảy 8 tháng 9, 2018 tại nhà hàng Dim Sum King Seafood, 421 Dundas St. W., 3rd Floor, Toronto, ON., M5T 1G6.
.
Chương trình ngoài phần trình bày của các diễn giả, phần đối thoại trực tiếp với các nhà dân chủ tại Việt Nam, sẽ là phần văn nghệ ý nghĩa với sự đóng góp của các văn nghệ sĩ địa phương và giới trẻ Toronto.
.
Chi phí tham dự: $50, Sinh viên và trẻ em: $30.
.
Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Văn Tấn 416-271-0638, Trương Phước Nhỏ 416-540-4615, Nguyễn Ngọc Duy 416-618-7306
.
Thư từ, yểm trợ xin gởi về:
Committee To Support Vietnam's Democracy and Human Rights
P.O Box  53057
5100  Erin Mill Pkwy
Mississauga, ON., L5M 5H7
...
Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội 2017.
Đặng Hoàng Sơn kính chuyển.