Thursday, 18 October 2018

FAKE NEW 1 & 2 - Huy Phương và Ngọc Lan

“Đảng cộng sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối.” (Trần Mạnh Hảo- RFA online ngày 7-1-2012)

FAKE NEW 1


FAKE NEW 1