Thursday, 18 October 2018

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH - CHƯƠNG 68

Mời qúy vị đoc̣ tiếp chương 68 trong TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH với Lời Bàn của Nguyễn Thượng Vũ và bài của BS Vũ Văn Dzi về một anh hùng Việt Nam trong chiến trận Nà Sản... 

https://www.dropbox.com/s/oqdvvwsvamjuxxz/CH%C6%AF%C6%A0NG%2068%20HTTDHCM.docx?dl=0