Wednesday, 31 August 2016

Tân Sơn Nhất: ngoài ngõ kẹt cứng, trong biến thành sông vì sân golf trong sân bay