Monday, 4 June 2018

Thư Đông Kinh mới 1-6/2018

Image result for Do Thong Minh
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.

Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

https://www.dropbox.com/s/3i7xfajqmew8t3y/Thu%20DK%201-6-18.docx?dl=0