Monday, 4 June 2018

Trần Quốc Toản

Nước Vệ thời nhà sản năm thứ 18, có cậu bé tên Trần Quốc Toản khi đó mới vừa tròn 16 tuổi.

Mỗi lần thấy quân giặc đi lại nghênh ngang trên phố phường Thăng Long,Nha Trang, Đà Nẵng và nhiều nơi khác ... chúng đến đâu thì ồn ào, xả rác đến đó. Thậm chí chúng còn hà hiếp dân đen.
 Quốc Toản thấy căm phẫn lắm.

Biết vua quan nhà sản mở hội nghị ngủ gật. Gần 500 quan to nhỏ đang họp để bàn việc cho giặc mượn đường đi vào đất Nam, cho giặc thuê đất những vùng trọng yếu để lập làng lên đến 99 năm.Quốc Toản tìm mọi cách đến dự.

Đến nơi Quốc Toản chạy ngay đến và tâu với nhà vua: "Cho giặc mượn đường là mất nước".

Thế là cậu bị bắt và kết án 10 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội "Lợi dụng quyền tự do Tuyên truyền chống phá nhà nước" với hành vi là phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. 
VP_HD